Svet-Stranek.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHVALETICE

školní jídelna:Dočasné stránky

školní jídelna

PRODEJ STRAVENEK NA MĚSÍC       září

 

středa 31.08. 8 - 16 hod.

čtvrtek 01.09. 8 - 16 hod.PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravovaní ve znění pozdějších předpisů a dále vychází ze zřizovací listiny vydané městem Chvaletice.


Každý strávník se přihlašuje ke stravování u vedoucí školní jídelny tím, že vyplní přihlášku ke stravování.


Stravné se platí hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny na měsíc dopředu v předem stanovené dny od 8,00 do 16,00 hodin.

Žáci si kupují stravenky v době mimo vyučování nebo o polední přestávce. Stravenky si žáci podepíší!

Finanční limity na prodej potravin Kč/den/strávník:

6 - 10 let 18,- Kč

11-14 let 20,- Kč

15 a více let 22,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4, v příloze vyhlášky č. 107/2005 Sb.


Výdej obědů je:

11,15 - 11,30 hod. do jídlonosičů

11,30 - 13,35 hod. pro strávníky

Oběd se vydává pouze na základě předložené stravenky.


Při absenci dítěte je nutné obědy odhlásit - zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Obědy se odhlašují osobně, emailem na adrese skolnijidelnachvaletice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 466 988 222 minimálně 1 den dopředu.

Podepsaná stravenka se musí vrátit.

Za omluvené obědy se částka odečítá následující měsíc.

Při onemocnění dítěte je možné odebrat oběd pouze první den nemoci za výši finančního normativu.

Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle cen potravin v místě obvyklých.


Jídelní lístek se sestavuje na základě výživových norem pro školní stravování a řídí se zásadami zdravé výživy – sleduje se spotřební koš.

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny v jídelně.


Strávníci jsou povinni se chovat při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. V jídelně zajišťují dozor pedagogičtí pracovníci. Strávník si před příchodem do jídelny umyje ruce, odevzdá stravenku, vezme tác, převezme jídlo, příbory a sám si natočí do sklenice nápoj z várnice. Po konzumaci jídla uloží použité nádobí do okénka na přídavný vozík. Zbytky jídla z talíře odstraní do nádoby na zbytky. Za čistotu jídelny během výdejní doby odpovídají pracovnice od mytí nádobí.


Tento provozní řád nabývá platnosti dnem 01.09.2014

Ve Chvaleticích dne 29.08.2014

Ing. Iveta Špryňarová

ředitelka školy